Rijnenburg

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Ontwerp stedenbouw: i.s.m. Juurlink + Geluk
Ontwerp woningtypen: van Bergen Kolpa Architecten
Project: Stedenbouwkundig masterplan voor 7000 woningen en voorzienigen in poldergebied
Locatie: Rijnenburg, Utrecht
Planning: ontwerp 2010

De kernopgave van deze structuurvisie is het inpassen van deelgebied Rijnenburg nabij Utrecht in het bestaande groene en waterrijke landschap. De ambitie voor Rijnenburg is niet zozeer stedelijke uitbreiding, maar juist landschapsinbreiding. Hierdoor wordt een landelijk woonmilieu toegevoegd aan het pallet van woonmilieus in Utrecht. In de eerste plaats wordt de hoofdstructuur van het gebied onaangetast gelaten. De hoofdstructuur van dit gebied wordt gevormd door het slagenlandschap van langgerekte weiden die door talloze slootjes van elkaar worden gescheiden. Binnen die structuur worden zeer dun bebouwde woonvelden aangelegd. Zo'n woonveld heeft een bebouwingsdichtheid die varieert van 8 tot 20 woningen per hectare. Enkele woonvelden worden dichter bebouwd zodat ze een buurtschap vormen. De dichtheid is daar 35 tot 45 woningen per hectare. De buurtschappen vormen de ankerpunten in Rijnenburg.

Het landschap met de typische slagenverkaveling en boerderijlinten blijft zoveel mogelijk in tact. Dat zal ook vorm krijgen door beplanting die is afgestemd op wat van oudsher in dit deel van Nederland voorkomt. Flora en fauna kunnen ondanks de nieuwbouw voortleven er er ontstaan kansen voor een nieuwe natuur.