Privacy Policy

Privacyverklaring van Bergen Kolpa Architecten

 

Van Bergen Kolpa Architecten verwerkt en beschermt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens met welk doel veilig worden verwerkt.

 

Contactgegevens: van Bergen Kolpa Architecten, Wijnstraat 96-b, 3011TR Rotterdam, telefoonnummer +31 10 478 22 66, post@vanbergenkolpa.nl.

 

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons is verstrekt, bijvoorbeeld via een emailbericht, inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief of het verstrekken van uw contactgegevens op een visitekaartje. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze relaties en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Verwerking persoonsgegevens
Van Bergen Kolpa Architecten bewaart persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen. Alleen gegevens die voor deze verplichtingen noodzakelijk zijn worden bewaard. Voor zakelijke communicatie worden de gegevens in een contactenarchief bewaard. Het betreft uitsluitend gegevens die actief door relaties zijn verstrekt of die via openbare bronnen zijn verkregen. Het archief bevat NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, functie en website.

 
De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:
− om met u een zakelijke relatie aan te gaan en te onderhouden;
− om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
− om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en uitnodigingen voor evenementen).

 

Bewaartermijn

Van Bergen Kolpa Architecten bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel waarvoor de gegevens zijn

verzameld te behalen. De bewaartermijnen die contractueel en/of wettelijk zijn vastgelegd worden hierbij gehanteerd. Het contactenarchief wordt regelmatig opgeschoond.

 

Delen met derden
Van Bergen Kolpa Architecten verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website of onze sociale mediakanalen, tenzij u daartegen bezwaar aantekent.

 

Sollicitaties:
Om te besluiten over het al dan niet aannemen van een sollicitant of om een sollicitatiebrief te beantwoorden verwerken wij de volgende persoonsgegevens: de NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, cv en portfolio.

De gegevens kunnen langer worden bewaard voor het geval er een andere functie vrijkomt. Hiervoor hanteren wij een periode van 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure.

 

Bezoek website
Van Bergen Kolpa Architecten maakt voor de website gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Deze zijn bedoeld voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Van Bergen Kolpa Architecten gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt voor een passende beveiliging. Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan worden gestuurd naar post@vanbergenkolpa.nl. Van Bergen Kolpa Architecten wijst er tevens op dat bij bezwaren een klacht kan worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Van Bergen Kolpa Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via post@vanbergenkolpa.nl.

 

Wijzigingen
Van Bergen Kolpa Architecten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen indien daartoe aanleiding is. De meest actuele privacyverklaring is altijd op deze pagina te lezen.