Westwater Stad

Westwater Stad is een visie op 'Wonen met Water' in hoge dichtheid voor plangebied het 'Nieuwe Water' in het Westland.

Door de klimaatveranderingen en bodeminklinking is 'Wonen met Water' in hoge dichtheid een van de meest urgente ruimtelijke opgaven die Nederland kent. Daar waar de huidige ontwikkelingen rond wonen met water zich vooral toe spitsen op een exclusieve markt van drijvende woningen in natuur- en recreatie gebieden is compact bouwen met water in stedelijke gebieden nauwelijks in ontwikkeling.

"Door een direct fysiek contact van de woningen en voorzieningen met het water is de interactie maximaal gewaarborgd."

Westwater Stad neemt de wens naar de stedelijkheid van de vestingstad als uitgangspunt (geborgenheid, smalle straten, overzichtelijke openbare ruime) en verbind dit aan een waterrijk maaiveld. De geplande ecologische en recreatieve verbindingszone wordt ter hoogte van Westwater Stad verbijzonderd in de vorm van een drijvende groene eilanden structuur met voorzieningen. Het worden de leefmilieus voor watervogels, vissen en vleermuizen. Recreatief gezien wordt het wateroppervlak vergroot en de natuur diverser. Door een direct fysiek contact van de woningen en voorzieningen met het water is de interactie maximaal gewaarborgd.

Westwater Stad ambieert een volledig maaiveld van water; de waterspiegel van de stad. Met de huidige bouwpraktijk van betoncasco's op een paalfundering tot de 1e zandlagen is het in principe mogelijk steden direct boven het water te bouwen. Wanneer het maaiveld van deze nieuwe stad werkelijk in water wordt gedacht kan de gebruikelijke zandophoging achterwege blijven. De vrijkomende grond uit de afgraving, als zavel en teelgrond, worden verhandeld en ingezet als financiering van drijvende infrastructuur. Op deze manier kan het waterbergende oppervlak van het plangebied met zo'n 8 hectare worden vergroot. De Poelpolder was van origine altijd al een stroomgebied in de Westlandse Delta. Eerst van de Maas naar zee en nu voor afwatering van het beglaasde tuinbouwgebied. De aanpak van Westwater Stad garandeert een goede waterdoorstroming voor afwatering en watercirculatie voor flora en fauna.

De nieuwe stedelijke waterspiegel kan worden gebruikt voor een breed spectrum aan innovatieve watervoorzieningen. Zowel op collectieve schaal als private schaal. Drijvende voorzieningen als een solariumdeck, waterpark en natuurbad werken op de schaal van de hele wijk. Gemeenschappelijke tuinen in elk hof kunnen een rol spelen in de waterecologie van de wijk. Tot slot zullen de drijvende priv?-tuinen een volledige nieuw aangezicht geven.

Opdrachtgever: Stadsgewest Haaglanden en Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland
Project: Prijsvraag Casa Nova 2007 'Wonen met water' (1e prijs)
Locatie: Poelpolder, gemeente Westland
Programma: 325 eengezinswoningen en 220 appartementen met voorzieningen, grootschalige waterberging
Adviseur ecologie: Alterra, Vincent Kuypers